Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden biridir. Şöhretini Osmanlı Devleti’nin 1718–1730 yılları arasındaki Lâle Devri’nde kazanmıştır.

Nedim, 1681 yılında doğmuştur. Asıl adı Ahmed’dir. Babası Merzifon’lu Mehmed Efendi’dir.

Medrese eğitimine daha küçük yaşlarda başlamış, Arapça ve Farsça öğrenmiş, daha sonra fıkıh eğitimi de almıştır. Müderrislik ve Mahmudpaşa mahkemesinde mahkeme naipliği yapmıştır.

Lale Devri’nin sadrazamı olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Nedim’i önce muhasipliğe sonra ise kütüphanesinde hafizı kütüb görevine getirdi. Lale Devri’nin sadrazamı olan Damat İbrahim’in himayesi altında daha sonra kendisserlerini ve yaşam tarzını ortaya koydu. Bütün zevk ve eğlence meclislerinde sadrazamın ve bazı devlet büyüklerinin nedimi oldu. Şen, şakrak, neşeli, esprili olan şair, kısa sürede eğlencelerin aranan kişisi oldu. Sadrazam İbrahim Paşa aracılığı ile Sultan III Ahmed’in bulunduğu toplantılara katılmaya başladı.

Şiirleri Sultan Üçüncü Ahmed tarafından beğenildi. 1727 yılında Mollakırımı medresesine, 1728 yılında Sadiefendi medresesi ve ve aynı yıl Nişancı paşayıatik medresesi müderrisliklerine tayin edildi. 1730 yılında Sekban alibey medresesi müderrisliğine atandı.

Şair gerek yaşamı, gerekse şiiri ile estetik, sanat ve eğlence eğilimleri ile göze çarpan bu devrin önemli bir temsilcisi olarak kabul görmektedir.

Şiirlerinde genellikle zevk ve aşkı işleyen şair, devlet büyüklerine kasideler sundu. Aşk ve şarap kavramlarının sık sık geçtiği gazeller yazdı. Divan edebiyatındaki soyut sevgili ve mekânlar, Nedim’in şiirlerinde somuta dönüşür. Yani sevgilisi beşeri aşkı anlatır ve de gerçektir. Zevk, eğlence, içki şiirlerinin temelini oluşturmuştur. Soğuk ve yapmacı anlatımdan kaçınmış, anlatmak istediklerini içten bir şekilde şiirlerine dökmüştür. Bunları da daha çok gazelleriyle anlatmıştır.

İçki düşkünlüğü yüzünden titreme ve korku hastalığı çekmekteydi. Bir söylentiye göre Lale Devri’ni sona erdiren Patrona Halil ayaklanması sırasında kaçmak isterken damdan düşerek öldü.

Nedim, 1730 yılında 49 yaşında İstanbul’da ölmüştür. Nedîm’in mezarı, Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığındadır.

Eserleri Nedîm Dîvânı adı altında toplanmıştır. Bu Dîvân’ın bilinen en eski tarihli nüshası; tahminî H. 1149 (M. 1737) yılına ait olan ve Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Y. 13 numarada kayıtlıdır.